Λέξεις Κλειδιά:
Τιμή από: έως:
Προϊόντα
Όροι Χρήσης & Απόρρητο

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP

1. Ο διαδικτυακός τόπος www.e-equip.gr ανήκει στην ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, που εδρεύει στο Βόλο, στην Ελλάδα . Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος προσφέρει τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες και εφαρμογές σε όλους (εφεξής, χρήστης/επισκέπτης) υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Οι όροι αυτοί μαζί με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά όλους τους όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/υπηρεσιών τους μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

2. Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) του διαδικτυακού τόπου προστατεύονται από Ελληνικούς, Κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα ονόματα, λογότυπα, εικόνες και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την E-equip.gr είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ και προστατεύονται από τους ελληνικούς και κοινοτικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

3. Η E-equip.grκαταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει, όμως, καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Η E-equip.grπαρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των διαδικτυακών τόπων «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» και χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Σε καμία περίπτωση η E-equip.grδεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) από επισκέπτες/χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη/επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου της E-equip.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου.

4. Ο διαδικτυακός τόπος www.e-equip.gr ενδέχεται να παράσχει στους χρήστες/επισκέπτες των υπηρεσιών τους τη δυνατότητα ψηφοφορίας ή/και δημοσκόπησης πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνονται με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων ή/και ατόμων που συμμετέχουν στη δημοσκόπηση καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από τον ιδιοκτήτη για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία ή/και δημοσκόπηση.

5. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.e-equip.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τους χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και της ιδίας της E-equip.gr.

6. Ο διαδικτυακός τόπος www.e-equip.gr ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μόνο προς πληροφόρηση, για τους οποίους η E-equip.grδεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου της E-equip.grαποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη.

7. Η E-equip.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

8. Η E-equip.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.e-equip.gr, καθώς και τους όρους χρήσης αυτών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του κάθε διαδικτυακού της τόπου.

9. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η E-equip.gr, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου www.e-equip.gr. Επίσης, η E-equip.gr δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός μ' αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/επισκεπτών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

10. Η χρήση/επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου www.e-equip.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον κάθε διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων.

11. Το παρόν και οι ειδικότεροι όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν ενιαίο σύνολο και τη συνολική συμφωνία μεταξύ της η E-equip.gr  και του χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας www.e-equip.gr και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματωθεί στους όρους χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την E-equip.gr των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από αυτά.

12. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία, αρμόδια ορίζονται τα καθ΄ύλη δικαστήρια του Βόλου.

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ. Η χρήση του e-shop διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς και από τους γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του e-shop προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων . Αν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς οφείλει να μην προβεί σε χρήση του e-shop.
1. Η «E-equip.gr» δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.
2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την «E-equip.gr» των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από αυτά. H «E-equip.gr» δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας.
3. Η «E-equip.gr» δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων επιστροφών που προβλέπονται πιο κάτω).
4. Το e-shop παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η «E-equip.gr» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή σωρευτικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κτλ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, ή σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών που διατίθενται απ΄αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της «E-equip.gr» κάνει δεκτές παραγγελίες εντός του ελλαδικού χώρου. Απευθύνεται σε πελάτες λιανικής. Αν είστε επιχείρηση και επιθυμείτε να προμηθευτείτε χονδρικώς τα προϊόντα της «E-equip.gr», επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της «E-equip.gr» δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Σε περίπτωση που ένα προϊόν που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμο η «E-equip.gr» θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω e-mail ή τηλεφώνου για να σας ενημερώσει για τον πιθανό χρόνο παράδοσης . Αν ο χρόνος παράδοσης δεν σας ικανοποιεί, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε την παραγγελία σας ως προς το συγκεκριμένο προϊόν, ενώ η τυχόν υπόλοιπη παραγγελία σας θα εκτελεστεί κανονικά.
Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της ανωτέρας βίας, η παραγγελία σας παρουσιάζει πρόβλημα στην εκτέλεση ή στην παράδοσή της, η «E-equip.gr» θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας μέσω e-mail ή τηλεφώνου.

ΤΙΜΕΣ
Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ). Το ηλεκτρονικό κατάστημα της «E-equip.gr» διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η αλλαγή τιμών πάντως δεν επηρεάζει παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Σε όλες τις σελίδες του www.e-equip.gr στην αρχή της υπάρχει το κουμπί «ΕΙΣΟΔΟΣ ή ΕΓΓΡΑΦΗ». Πατώντας το κουμπί θα οδηγηθείτε σε μια σελίδα όπου σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε λογαριασμό ή να εισέλθετε στον λογαριασμό σας αν υπάρχει ήδη.
Για να δημιουργήσετε λογαριασμό συμπληρώστε τα στοιχεία σας (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ, Email, Τηλέφωνο, Κινητό, Κωδικός, Επαλήθευση)
Προσοχή: Συμπληρώστε στη φόρμα εγγραφής νέου χρήστη τον ενεργό Email λογαριασμό σας διότι όλη η επικοινωνία μας, θα γίνεται μέσω του Email που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας. Επίσης σε περίπτωση απώλειας του συνθηματικού σας αυτό θα σας αποσταλεί εκεί.
Αφού συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία σωστά πατήστε το κουμπί «Εγγραφή».

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στην αρχή της κάθε σελίδας υπάρχει το κουμπί «ΕΙΣΟΔΟΣ ή ΕΓΓΡΑΦΗ». Πατώντας το κουμπί θα οδηγηθείτε σε μια σελίδα όπου σας δίνεται η δυνατότητα να εισέλθετε στον λογαριασμό σας. Στο πεδίο Email εισάγετε το Email σας και στο πεδίο Κωδικός εισάγετε τον κωδικό σας. Κάντε κλικ στο κουμπί «Είσοδος».
Αν τα στοιχεία που εισάγατε είναι σωστά θα οδηγηθείτε στην σελίδα διαχείρισης του λογαριασμού σας. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να μεταβείτε στη σελίδα διαχείρισης του λογαριασμού σας κάντε κλικ στο κουμπί «Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ» που υπάρχει στην αρχή της κάθε σελίδας.
Στη σελίδα διαχείρισης μπορείτε να δείτε την τρέχουσα παραγγελία σας (το καλάθι σας) και τα στοιχεία σας. Στην καρτέλα «Τα στοιχεία σας» βλέπετε το ονοματεπώνυμο / την διεύθυνση / και το Email σας. Δεξιά υπάρχει το κουμπί «Ο λογαριασμός μου». Κάνοντας κλικ στο κουμπί εμφανίζεται ένα μενού με 3 επιλογές:
• Τα Στοιχεία μου: Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να δείτε και να τροποποιήσετε τα στοιχεία σας. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πατήστε το κουμπί «Ενημέρωση» για να ενημερωθούν τα στοιχεία σας.
• Οι Αγορές μου: Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να δείτε τις αγορές που έχετε πραγματοποιήσει.
• Αποσύνδεση: Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να αποσυνδεθείτε. Για την δική σας ασφάλεια σας συνιστούμε να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης αφού αποσυνδεθείτε.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Σε όλες τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος δίπλα σε κάθε προϊόν υπάρχει το κουμπί «Προσθήκη στο καλάθι» . Πλοηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και προσθέστε στο καλάθι σας τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε. Κάθε φορά που επιλέγετε ένα προϊόν, οδηγείστε στο καλάθι σας.
Για να συνεχίσετε τις αγορές σας επιλέξτε από τις κεντρικές κατηγορίες, αυτή που περιέχει το επόμενο είδος που ψάχνετε και προσθέστε το επίσης στο καλάθι σας. Όταν γεμίσετε το καλάθι σας με τα προϊόντα που θέλετε πατήστε το κουμπί «ολοκλήρωση παραγγελίας». Για να μπορέσετε να παραγγείλετε θα πρέπει να έχετε λογαριασμό χρήστη στο www.e-equip.gr. Συμπληρώστε στη φόρμα το e-mail σας & το password που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας και κάντε login.
Αν δεν έχετε λογαριασμό συμπληρώστε στη φόρμα εγγραφής νέου χρήστη τα στοιχεία σας (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ, Email, Τηλέφωνο, Κινητό, Κωδικός, Επαλήθευση). Αφού συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία σωστά πατήστε το κουμπί «Εγγραφή».
Προσοχή: Συμπληρώστε στη φόρμα εγγραφής νέου χρήστη τον ενεργό Email λογαριασμό σας διότι όλη η επικοινωνία μας, θα γίνεται μέσω του Email που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας. Επίσης σε περίπτωση απώλειας του συνθηματικού σας αυτό θα σας αποσταλεί εκεί.

Η παραγγελία ολοκληρώνεται σε 3 βήματα..
Στο 1ο βήμα σας δίνεται η δυνατότητα να επεξεργαστείτε την ποσότητα των προϊόντων σας και να αφαιρέσετε κάποιο από αυτά από το καλάθι σας πατώντας το εικονίδιο με το Χ.

Στο 2ο βήμα επιλέγετε τον Τρόπο αποστολής. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε:
- να παραλάβετε τα προϊόντα που παραγγείλατε με την ACS courier. Στην περίπτωση αυτή θα εμφανισθούν στην οθόνη σας τα έξοδα αποστολής. Η παράδοση θα γίνει μέσα στις επόμενες 2-7 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που κάνατε την παραγγελία σας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτών της ανωτέρας βίας) και εφόσον προηγουμένως ενημερωθεί ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί.
- να παραλάβετε τα προϊόντα που παραγγείλατε από την εταιρία μας. Στην περίπτωση αυτή σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα που κάνατε την παραγγελία σας, για να ενημερωθείτε για την ακριβή ώρα που θα είναι η παραγγελία σας έτοιμη να σας παραδοθεί.

Στο 3ο βήμα επιλέγετε τον Τρόπο Πληρωμής. Εδώ σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε να πληρώσετε με Αντικαταβολή, με Πιστωτική κάρτα ή με PayPal . Ανάλογα τι επιλέξετε σας «φορτώνει» και η αντίστοιχη φόρμα.
Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας πατήστε το κουμπί «Αγορά».
Αν πληρώσετε μέσω πιστωτικής κάρτας, θα οδηγηθείτε στη σελίδα της τράπεζας όπου θα συμπληρώστε τα στοιχεία στη φόρμα που σας δίνετε. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή θα οδηγηθείτε πίσω σε εμάς , θα σας εμφανίσει ένα μήνυμα επιτυχούς συναλλαγής και θα σας σταλεί ένα e-mail επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση αποτυχίας της πληρωμής, θα οδηγηθείτε πίσω σε εμάς , θα σας εμφανίσει ένα μήνυμα ανεπιτυχούς συναλλαγής.
Σημειώστε ότι η κάρτα θα πρέπει να ανήκει στο πρόσωπο που έκανε την παραγγελία, διότι μόνο τότε θα μπορέσουμε να σας παραδώσουμε την παραγγελία. Το ίδιο ισχύει και αν παραγγέλνετε για λογαριασμό εταιρίας. Σε αυτή την περίπτωση η κάρτα θα πρέπει να είναι εταιρική και το όνομα του παραλαβόντος να αναγράφεται στην κάρτα.
Αν πληρώσετε μέσω PayPal , θα οδηγηθείτε στη σελίδα της PayPal όπου θα συμπληρώστε τα στοιχεία στη φόρμα που σας δίνετε. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή θα οδηγηθείτε πίσω σε εμάς , θα σας εμφανίσει ένα μήνυμα επιτυχούς συναλλαγής και θα σας σταλεί ένα e-mail επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση αποτυχίας της πληρωμής, θα οδηγηθείτε πίσω σε εμάς , θα σας εμφανίσει ένα μήνυμα ανεπιτυχούς συναλλαγής.
Αν επιλέξετε να πληρώσετε με αντικαταβολή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα που κάνατε την παραγγελία σας, κατά τις εργάσιμες ώρες για να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας. Παρακαλούμε φροντίστε να είστε διαθέσιμοι στα τηλέφωνα που έχετε δηλώσει

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επιστροφές & ακυρώσεις
Αποστολές & πληρωμές
Προσωπικά δεδομένα
Όροι Χρήσης & Απόρρητο
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Επικοινωνήστε μαζί μας
Χάρτης Ιστότοπου
SOCIAL NETWORK
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ.: 2421083155
Fax: 2421060250
Email: info@e-equip.gr
Copyright 2013 e-equip.gr